استاد منصور احمدی   به عنوان  یکی از استادان احیاگر و اعتلا دهنده هنر خاتم  اصفهان شناخته شده است. وی درسال 1331 در اصفهان متولد شد. استاد احمدی هنر خود را در سال 1365 نزد استاد ناصر زندی آتشباد آغاز نمود. او علت گرایش به هنر خاتم سازی را تنها عشق به این هنر میداند که به گفته شاگردان و فرزندان ایشان عشق به این هنر چنان مانوس با استاد است که همواره آن را به دیگران نیز منتقل میکند.بارزترین ویژگی کار او خلاقیت و نوآوری است که به گفته ایشان  همواره هم­سو با سلیقه زمانه در حرکت است. تلفیق زیبا و دلنشین هنرمینا و خاتم از شاخصه های کار اوست. استاد صداقت و راستی و گفتن حقیقت را بزرگترین راز ماندگاری در هنر میداند. واما دلواپسی و نگرانی استاد از نابودی این هنر است که گرانی مواد اولیه از مهمترین عوامل آن میداند.

   
0311-2222477-09131137013
 
اصفهان - میدان نقش جهان - چهار سوق مقصود - نبش پارکینگ آگاهی سابق - پلاک 150