تاریخ تولد: 30/6/1362 در اصفهان    نام و نام خانوادگی : شادی خیامیم 

 رشته تحصیلی: دوخت های سنتی              استاد مربوطه: خانم مظاهری

 

تابه حال پنج نمایشگاه دایر کرده ام هم در منزل وهم در نگار خانه علت گرایش به این هنر علاقه بسیاراز ابتدای بچگی به این هنربود.

بیشتر الهام گرفته از آرمان وطرحهای خودشون بیشتر سوژها برگرفته از گل وبوته و طبیعت بوده از قبل فکر نمی کردم به این مرحله از کار هنری برسم و ازاین جای که هستم رازیم اگر حمل بر خودستای نباشد به نظر خودم نوع و بدیع بودن آثارم دلیل تفاوت است.

مشوق اصلی من دراین زمینه عمه ومادرعزیزم هستند تجربه مهم من دراین زمینه  رسیدن به آرامش وهمچنین کپی نکردن ازآثار دیگران.

 

 

تاریخ مصاحبه:22/12/91