نام ونام خانوادی : الهه ترک                                 تاریخ تولد: 1365      

رشته تحصیلی : لیسانس دانشگاه هنر                   نوع فعالیت هنری : نقاشی

 

 

از دوران بچگی علاقه ی شدیدی به این هنرداشتم ودرنزداساتید همچون دکترحسامی آموزش دیدم

اولین نمایشگاه خود رادرکتابخانه مرکزی درسال 1390به صورت گروهی دایرکردم

وهمین طور دوتا نمایشگاه عکاسی به صورت تکی دایر کردم علت گرایشم به این

هنر بیشترعلاقه شخصیم بود وهمچنین بیشتر طرحها که می زنم بر گرفته از طبیعت و انتزاعی است.

من تفاوت خاصی بین خودم و دیگران نمی بینم.

از نظر من مهم این که آدم توی این موقعیت چی میخواد ودرآخرمهمترین آرزوی

من آزادی بشر است (ازنظرمعنوی و دور جستن از دنیا )

 

تاریخ مصاحبه : 22/12/91