نام ونام خانوادگی : کبری (فریبا)فراتی                                 تاریخ تولد: 1361 در نجف آباد

نوع فعالیت هنری: نقاشی

 

در دبیرستان رشته ی تجربی می خواندم وبعد کنکور هنردادم ودردانشگاه پردیس اصفهان بارتبه ی 170

لیسانس خود را گرفتم وهمچنین درحال حاضر برای ادامه درس درمقطع فوق لیسانس در دانشگاه تهران

مشغول می شوم.

 مشوق اصلی من در این زمینه پدر ومادرم هستند.

 استاد محترم من دراین زمینه آقای اکبر میخک هستند. بیشتر طرحهای من برگرفته از رئال وانتزاع است

، به نظرمن تفاوت های زیادی وجود دارد وهرکس برای خود ش روش خاصی دارد واما درآخرآرزوی

پیشرفت و سربلندی رابرای همه ی هنر دوستان و هنرمندان می کنم .

 

 

تاریخ مصاحبه : 22/12/91