1- نام و نام خانوادگی : میثم پیری            2- تاریخ تولد : 21/3/1362

 

3- رشته تحصیلی: کارشناس صنایع دستی 4      - شغل: سفال سرامیک

    

5- نوع فعالیت هنری : سفال وسرامیک

                            

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟ از سال 1379

7- نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟  زنده یاد استاد شیرانی واستاد مولایی

8- تاحالانمایشگاه فردی یا گروهی داشتید؟  بله                                                                                                          

9- علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟   علاقه

10- طرحهایی که می زنیدازچی الهام می گیرید و معمولا چه سبکی کارمی کنید؟ بیشتر از آثار مدرن            

11- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید؟  نقش برجسته  و چرخ وسایر تکنیک ها گاهی تلفیق چند تکنیک

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟  بله

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟ اساتید محترم      

14- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید؟ بهای بیشتر به هنر مندان و ایجاد جایگاه خاص هنر در بین مردم

     

تاریخ مصاحبه : 26 /12 /1391