1- نام و نام خانوادگی : ستاره امجدی                      2- تاریخ تولد :  1362        

 

3- رشته تحصیلی :    کارشناسی باستان شناسی - فوق لیسانس ایران شناسی  

 

4- شغل : سفالگری سرامیک

 

5- نوع فعالیت هنری : حجم سفالگری - سرامیک - باتیک

                                    

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از سال 81

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟استاد شیرانی – استاد مرایی- خانم شیخ بهایی - استاد میرصفایی

8- تا حالا نمایشگاه فردی یا گروهی داشتید؟  1 نمایشگاه گروهی -  4 انفرادی

9- علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟  علاقه

10- طرح هایی که می زنید ازچی الهام می گیرید و معمولا چه سبکی کارمی کنید؟  طرح ها  نقش مایه های باستانی پیش از تاریخ 

11- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید؟   نقش برجسته و کار با چرخ

12- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟    اساتیدم

 

 

تاریخ مصاحبه : 26 / 12 /91