1- نام و نام خانوادگی : مهناز تاکی             2- تاریخ تولد : 4/ 1 /1355