1- نام و نام خانوادگی :    فهیمه ملا میرزایی                 2- تاریخ تولد :  10 /12 /1358

 

3- رشته تحصیلی:  برنامه ریزی شهری  4- شغل: هنرمند   5- نوع فعالیت هنری: نقاشی

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  بعد از گرفتن لیسانس در سال 1383

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟   در حیطه ابرنگ خانم حشمت

8- تاحالانمایشگاه فردییاگروهی داشتید ؟    بله                                                                                                            

 9- علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟      علاقه شخصی

10- طرح هایی که میزنید ازچی الهام میگیرید ومعمولا چه سبکی کارمیکنید ؟

به صورت واقع گرایانه وبیشتر با موضوع طبیعت بی جان              

11- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید ؟  با تکنیک ابرنگ وتخصص در همه سبکها    

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟   بله

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟    خانواده  

14- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟    رسیدن به بالا ترین حیطه هنر

15- مطلب خاصی درنظردارید که دوست دارید درموردش صحبت بشه ؟

 بها دادن بیشتر به قشر هنرمند

 

 

تاریخ مصاحبه :   19 / 12 /91