1- نام و نام خانوادگی : آنیتا سهاکیان                                                2- تاریخ تولد : 1346           

 

3- رشته تحصیلی: فرهنگ وادب و کامپیوتر                                4- شغل: خانه دار

 

 5- نوع فعالیت هنری : نقاشی

                            

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید  ؟  حدودا دو سال پیش

7- تا حالا نمایشگاه فردی یا گروهی داشتید  ؟     بله

8- علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟   برای کاری ارائه دادن از خودم 

9- طرح هایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید ؟    سبک رئال          

10- درمورد روش و تکنیک کارتون توضیح دهید ؟    با تکنیک پاستل

11- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید ؟   خیر   

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟   بله

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟   خانواده ام     

14- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟

 ارزش گذاشتن به ثبت هنری- احترام گذاشتن هنرمندان گمنام نمایند.  

 

 

تاریخ مصاحبه :   12 /12 /1391