1- نام و نام خانوادگی :  ستاره هرندی زاده                               2- تاریخ تولد :   5 /11 /1365                      

 

3- رشته تحصیلی:    فلسفه                4- شغل :    دبیر        5- نوع فعالیت هنری : نقاشی پاستل

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  5سال است که این فعالیت هنری را شروع کردم

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟   استاد جواد سپهری نژاد وخانم مینا حسینی

8- تاحالانمایشگاه فردی یا گروهی داشتید ؟   بله داشته ام                                                                                                           

9-علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟    علاقه 

10- طرح هایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید ؟

 من از درون وجودم الهام می گیرم             

11-درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید ؟  آثار من به صورت اکسپرسیونیسم

12- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید ؟  هنوز خیر

14-تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟ مادر    

15- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟  آرزو دارم به درجه باله تر برسم   

 

 

تاریخ مصاحبه :   12 / 12 /91