1- نام و نام خانوادگی :   مهدی راهداری                2- تاریخ تولد1361         

 

3- رشته تحصیلی: طراحی صنعتی                             4- شغل : دکوراسیون داخلی

 

5- نوع فعالیت هنری : نقاشی

 

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید  ؟  1375

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید  ؟   تنها استادم جناب ایمان ملکی

8- تاحالانمایشگاه فردی یا گروهی داشتید ؟   بله دو نمایشگاه                                                                                                             

 9-علت گرایش تون به این هنر چی بوده  ؟  علاقه   

10- طرح هایی که میزنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید ؟

طرح های ازاد وبا سبک واقع گرا       

11- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید ؟    کلیه تکنیک های مربوط به نقاشی

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟   قضاوت با دیگران است 

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟  خانواده و کسانی که نسبت به کارهایم نظر می دهند

14- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟  آنچه از هنر می خواهم را به دست آورم

 

تاریخ مصاحبه :   30 / 11 /92