1- نام و نام خانوادگی :   زهرا قاسمی     2- تاریخ تولد :  7/5/71                     

 

3- رشته تحصیلی:  مدیریت      4-شغل:  محصل    5- نوع فعالیت هنری : نقاشی پاستل

                       

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟    4سال قبل
                                                                                                                                                                                                                

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟           استاد مینا حسینی

8- تاحالانمایشگاه فردی یاگروهی داشتید؟      دو نمایشگاه گروهی

9- علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟      علاقه

10- طرح هایی که میزنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید؟ 

  سبک اکسپرسیونیسم و ایده های ذهنی         

11- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید؟   طرح های برگرفته از ذهن وآنچه در عکس می بینم

12-به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید؟     هنوز نه

13- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟   بله من اصلا رئال کار نمی کنم

14-تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟         مربی عزیزم

15-شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید؟    من آرزو دارم یک روز به هدف پایانی ام برسم

 

تاریخ مصاحبه :   28 / 11 /91