قرارداد
Ccontract
عقد
تخفیف
Discount
خصم
تصویر
Image
صوره
نشانی
Address
عنوان
موبایل
Mobile
هاتف الخلیوی
تلفن
Phon
هاتف
فعالیت
Activity
نشاط
مدیریت
Managment
اداره
نام واحد
Unit
وحده

      : نام مورد تخفیفی را وارد کنید